Algemene Voorwaarden

I. Algemene dekking en wijzigingen van sitevoorwaarden, voorwaarden en beleid 

1. Met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de internetsite http://www.trip.me (hierna "Website" genoemd), zijn de volgende Algemene Voorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden" genoemd), verduidelijkt voor de Gebruiker (hierna "Gebruiker" genoemd). De Gebruiker heeft niet het recht om de website te gebruiken als hij/zij deze Algemene Voorwaarden niet accepteert.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op TET Travel Expert Technologies GmbH (hierna "trip.me" genoemd): Alle voorwaarden van de Gebruiker die in strijd zijn met, of afwijken van, onze algemene voorwaarden worden niet erkend, tenzij reis .me is uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gegaan met hun geldigheid.

3. trip.me behoudt alle rechten op de Website, Toepassingen, Goederen en Diensten en de Algemene Voorwaarden te allen tijde en kan, naar eigen goeddunken, deze op elk moment wijzigen of wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Alle wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zullen op deze website bekend worden gemaakt aan de Gebruiker. De Gebruiker aanvaardt deze wijzigingen met het voortdurende gebruik van de Website.

4. trip.me behoudt zich het recht voor om individuele gebruikers te verbieden toegang te hebben tot of gebruik te maken van de Website, op basis van zijn eigen discretie.

II. Specificatie van de Dienst 

1. trip.me biedt op haar online platform potentiële reizigers direct contact met deskundigen van geselecteerde lokale reisagenten met hun vestigingen over de hele wereld (hierna afzonderlijk aangeduid als "Reisagentschap"), die individueel plannen, afspraken maken en het uitvoerenen van de reis.

 

2. De plicht van trip.me is uitsluitend het verkrijgen van een contactpersoon op het online platform. trip.me is geen reisagent noch een reisorganisator. Alle contractuele overeenkomsten met betrekking tot de respectieve reis worden rechtstreeks gesloten tussen de Reiziger en het Reisagentschap, op basis van de algemene voorwaarden van het Reisagentschap. Dit is ook van toepassing in het geval dat de boekingsbevestiging van het Reisagentschap via de trip.me-website naar de Reiziger wordt verzonden en ook in het geval dat de Reiziger de betaling voor de reis uitvoert via de trip.me-website.

 

3. trip.me ontvangt geen betaling van de Gebruiker voor de service om de Gebruiker via zijn online platform met een lokaal Reisagentschap te verbinden. In het geval van een bemiddelde reis ontvangt trip.me echter een servicetoeslag van 2,5 procent van de reissom van de Reiziger, die wordt vermeld in het reisaanbod en wordt opgenomen in de totale reissom, op voorwaarde dat de Reiziger ervoor kiest zijn betaling via trip.me. De dienstkosten zijn verschuldigd en betaalbaar als de Reiziger zijn betaling via trip.me afstaat.

III. Verplichtingen van de Gebruiker 

1. De website en diensten aangeboden door trip.me zijn alleen beschikbaar voor, en kunnen alleen worden gebruikt door, personen van 18 jaar en ouder.

2. De gebruiker is verplicht ervoor te zorgen dat alle informatie volledig en juist is. Bovendien is hij/zij verplicht om hun informatie volledig bijgewerkt te houden, zonder enige herinnering en op voortdurende basis.

3. De gebruiker is verplicht om zijn/haar mogelijke gebruikersnaam en wachtwoord discreet te gebruiken en te gebruiken en niet om deze te delen met een derde partij. Bij het vermoeden dat er misbruik van aanmeldingsgegevens wordt gemaakt, moet de gebruiker trip.me onmiddellijk op de hoogte brengen.

4. Gebruikers die deelnemen aan discussieforums en het geven van commentaren zijn verplicht in hun inzendingen om zich te onthouden van alle beledigende taal, illegale inhoud, pornografie of grove taal, om persoonlijke verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de inhoud die door hen is geplaatst, en moeten ervoor zorgen dat de rechten van derde partijen (namelijk patentrechten, aanmaakrechten en persoonlijke rechten) niet worden geschonden.

5. De gebruiker zorgt ervoor dat trip.me niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de hierboven vermelde acties veroorzaakt door een derde partij met betrekking tot de vermeldingen van de gebruiker op de website of in forums, noch in opmerkingen gebruikt in enige vorm van advertentie of gebruikt in forums en opmerkingen voor elke vorm van commerciële activiteit.

IV. Intellectuele Eigendom, Gebruikersbijdragen 

1. Het online aanbod van trip.me bevat allerlei soorten gegevens en informatie die worden beschermd door patenten en/of auteursrecht (bijv. patentrechten, auteursrechten, modelrechten) ten behoeve van trip.me, of in individuele gevallen ook derden. Het is daarom niet toegestaan om de dienst te gebruiken buiten de gespecificeerde beperkingen van het bedrijf of zonder voorafgaande toestemming van trip.me (bijv. Publiceren, dupliceren of verspreiden). De Gebruiker heeft niet het recht om wettelijk beschermde inhoud of materiaal op enigerlei wijze te gebruiken, buiten het gespecificeerde gebruik van de service zoals gespecificeerd in deze Algemene Voorwaarden.

2. In het geval dat de Gebruiker de trip.me-website gebruikt om eigen materiaal (bv. tekst, foto's, video's) en links te maken en/of te publiceren en/of om dit materiaal te dupliceren en te distribueren of beschikbaar te stellen aan het publiek, mag de gebruiker deze functie van de website alleen gebruiken met materiaal waarvan zij de wettelijke rechten bezitten, met gepast respect voor de wetten en praktijken en specifiek verwijzend naar immateriële activa en privacy-rechten van derden. Met betrekking tot alle door de gebruiker verstrekte materialen zijn ze verplicht om de nodige vereisten te volgen en ervoor te zorgen dat alle informatie correct en actueel is.

3. De Gebruiker verleent hierbij trip.me de niet-exclusieve, royalty-vrije en niet beperkt door tijd- of plaatsrecht van gebruik van de aangeboden materialen, te gebruiken als onderdeel van de service van trip.me. Het gebruiksrecht in de inhoud ervan zal beperkt zijn tot wat nuttig en noodzakelijk is voor de dienstverlening door trip.me.

4. trip.me behoudt zich het recht voor om de aangeboden kosten niet openlijk te publiceren en de gepubliceerde kosten van de Website te verwijderen. trip.me behoudt zich ook het recht voor commentaar en/of forum-posts naar eigen goeddunken te bewerken of te verwijderen, met inachtneming van de rechten van de Gebruiker.

V. Aansprakelijkheid, Verjaringstermijn van Vorderingsrecht 

1. De contractuele aansprakelijkheid van trip.me als bemiddelaar van reisdiensten is beperkt tot schadevergoeding die geen doodsoorzaak, persoonlijk letsel of letsel aan de gezondheid is en - afgezien van gevallen van opzettelijke fout, of grove nalatigheid, of enige schade die uitsluitend is begaan door een wettelijke vertegenwoordiger of agent - tot een bedrag van drie keer de prijs van de bemiddelde reis per gebruiker en reis. In geval van vorderingen die gebaseerd zijn op onrechtmatige daden, is trip.me, afgezien van gevallen van opzettelijke fout of grove nalatigheid, aansprakelijk voor elk verlies van eigendommen ten waarde van driemaal van de totale prijs van de bemiddelde reis per gebruiker en reis . Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op gevallen van overlijden, persoonlijk letsel of letsel aan de gezondheid.

2. Eventuele vorderingen van de Reiziger op schadevergoeding die geen doodsoorzaak, persoonlijk letsel of letsel voor de gezondheid zijn, verjaren binnen een jaar in het geval dat de schade van de Reiziger niet is veroorzaakt door plichtsverzuim of grove nalatigheid door een agent of wettelijke vertegenwoordiger van trip.me. De beperking van de vordering begint op het einde van het jaar waarin de vordering is ontstaan, en wanneer de klant kennis heeft genomen van de omstandigheden die aan grondslag van de vordering liggen, en kennis heeft genomen van trip.me als debiteur, of wanneer de klant deze kennis had moeten ontvangen zonder enige grove nalatigheid. Alle vorderingen gebaseerd op onrechtmatige daden en alle vorderingen voor de schade van persoonlijk letsel zijn verjaard zoals bepaald door de wet.

VI. Slotbepalingen 

1. De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing op deze algemene voorwaarden en alle wettelijke relaties tussen trip.me en de gebruiker.

2. Voor zover onze Gebruiker een handelaar, rechtspersoon van publiek recht of een afzonderlijke nalatenschap van publiek recht is, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen, inclusief internationale geschillen, die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie, de vestigingsplaats van trip.me; wij zijn echter gerechtigd om de klant voor het gerecht van zijn/haar woonplaats te dagen. Hetzelfde geldt wanneer de klant geen bevoegde rechtbank in zijn/haar thuisland heeft, zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft veranderd, of zijn/haar woonplaats of domicilie op het moment van het indienen van een klacht onbekend is.

3. Als een of meer van deze voorwaarden ongeldig zouden zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden. In geval van ongeldigheid van een of meer individuele bepalingen verbinden de partijen zich ertoe deze ongeldige bepalingen te vervangen door rechtsgeldige bepalingen die zoveel mogelijk overeenkomen met de juridische en economische bedoeling van de ongeldige bepalingen.

© 2015, trip.me